Menu Menu
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne i definicje

 1. Sklep internetowy Pinacolada Butik, dostępny pod adresem internetowym www.pinacoladabutik.pl prowadzony jest przez Angelikę Litwin prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy Pinacolada Butik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, posiadającą miejsce wykonywania działalności i adres do doręczneń: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Browarna 11/13 lok.45 ,  NIP 7732459500, REGON 381439717, adres e-mail sklep@pinacoladabutik.pl.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 3. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • REGULAMIN to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej pinacoladabutik.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.pinacoladabutik.pl na rzecz Klientów.
 • KLIENT – to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 • SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Angelika Litwin prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą firmy Pinacolada Butik wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – serwis internetowy dostępny pod www.pinacoladabutik.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 • KONTO – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 • 2

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego,
 • połączenie z siecią Internet
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML), typu Firefox, Internet Explorer lub podobna,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • 3

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
 • 4

Założenie konta i logowanie w sklepie

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.
 • 5

Zamówienie

 1. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 3. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.
 4. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
 5. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.
 6. Sklep www.pinacoladabutik.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.
 7. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar z wyłączeniem opcji płatności za pobraniem. Nie odnotowanie przez Sklep wpływu należności w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zmówienia powoduje jego anulowanie.
 8. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
 9. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.
 10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta.
 • 6

Płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności zamówionego Produktu:

  a) płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu tpay.com

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: tpay.com. Właścicielem i operatorem serwisu tpay.com jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437

 1. Termin płatności:
 1. a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką lub kartą u kuriera przy odbiorze przesyłki.
 • 7

Wysyłka zamówienia

 1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia jest dokonanie zapłaty za zamówiony towar z wyłączeniem opcji płatności za pobraniem. Nie odnotowanie przez Sklep wpływu należności w terminie 3 dni od dnia przyjęcia zmówienia powoduje jego anulowanie. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia w tym terminie nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia. Sklep powiadomi Klienta mailowo lub telefonicznie o anulowaniu zamówienia.
 2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-5 dni roboczych.
 3. W przypadku wyboru płatności przelewem, wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy w ciągu 1-2 dni roboczych.
 • 8

Dostawa

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wg cennika podanego na stronie.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Dostawa i płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Przesyłka kurierska In Post- koszt dostawy 18 zł
 • Dostawa do Paczkomatów InPost (18 zł)
 • Kurier In Post Pobranie 25 zł

Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

9

Reklamacja

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym na adres: ul. Browarna 11/13 lok. 45, 97-200 Tomaszów Mazowiecki , z dopiskiem „Reklamacja” lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pinacoladabutik.pl
 2. Reklamacji można dokonać przy wykorzystaniu formularza reklamacji lub towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i Zwroty”. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi skorzystać. Należy pamiętać jednak, aby zgłoszenie reklamacji bądź zwrotu zawierało:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 • dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Browarna 11/13 lok.45 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

  UWAGA!
  W formularzu lub w wiadomości mailowej należy podać wartość poniesionych kosztów odsyłki wadliwego towaru. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić poniesione koszty zwrotu na nr konta bankowego Klienta podany w formularzu.
 • 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 • 11

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument(nie dotyczy przedsiębiorcy zamawiającego produkty na firmę), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 11 pkt.4 oraz § 11 pkt. 7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
 1. a) pisemnie na adres: Pinacolada Butik, ul. Browarna 11/13 lok. 45, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, z dopiskiem „ZWROT”;
 2. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@pinacoladabutik.pl;
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje i Zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie i po uprzednim poinformowaniu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Towar należy zwrócić, w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, z wszystkimi nienaruszonymi częściami towaru np. metki itp. Towar należy spakować najlepiej w karton, z dodatkowym zabezpieczeniem folią lub papierem w środku, aby towar nie został uszkodzony w transporcie. Za słabe zabezpieczenia odsyłanego towaru i jego uszkodzenia nie ponosimy odpowiedzialności. 
 4. Towar niebędący pełnowartościowym towarem, noszący ślady użytkowania, zostanie odesłany niezwłocznie do Nadawcy – zwrot zostanie nieuznany.
 5. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • 12

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 1. a) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. b) W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”
 • 13

Własność intelektualna

 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 • 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl